ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS

   www.SELLaBIZ.gr    

 ΔΩΡΕΑΝ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ( ΕΩΣ 3  )  ΕΝΑ (1) ΒΙΝΤΕΟ ,ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΑΣ, e Mail,  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ,  ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ , ΑΓΓΛΙΚΑ  η  ΣΤΙΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ  ) ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ.

ΚΑΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ η ΣΥΝΔΕΣΗ (ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ) & ΜΕΤΑ «ΚΛΙΚ» ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ  ΔΩΡΕΑΝ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ www.sellabiz.gr/user/register    & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ.                                                                                         

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ ,ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

 

ΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SELLaBIZ.gr  ( Εαν ζητηθουν  )

1- ΓΙΑ " Renew listing fee - Ανανεωση " ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ 30 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24%  7,20 = 37, 20 ΕΥΡΩ

2- ΓΙΑ " Premium διαφημίσεις " ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 20 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24%  4,80 = 24,80 ΕΥΡΩ

3- ΓΙΑ " Move to top fee - Μετακινηση στην Κορυφη " ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ ( 168 ΩΡΩΝ ) 15 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24% 3,60=18,60 ΕΥΡΩ

4-ΓΙΑ "Highlight listings - Επισημασμενες Εντονες Αγγελιες " ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ ( 168 ΩΡΩΝ ) 15 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 24% 3,60=18,60 ΕΥΡΩ

5- ΓΙΑ " More Photos or Video - Περισσοτερες Φωτογραφιες η Βιντεο"  Τιμη κατοπιν συνεννοησης μαζι μας. e-MAIL  sellabiz@gmx.com

 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αραβικά · Κινέζικα (Ταϊβάν) Αγγλικά (Η.Π.Α.) Γαλλικά (Γαλλία) Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά Ισπανικά (Ισπανικά), Τουρκικά, Ουκρανικά.

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS

www.SELLaBIZ.gr


  FREE REGISTRATION - ADVERTISE
YOUR ADVERTISING TEXT WITH DESCRIPTION, PHOTOS (UP TO 3) ONE (1) VIDEO, PHONE, EMAIL, YOUR WEBSITE, GREEK, ENGLISH, OR LANGUAGES USING OUR NETWORK) UP TO 6 MONTHS.
FIRST FREE REGISTRATION or CONNECTION (INSERT TO YOUR ACCOUNT) & AFTER "CLICK" IN THE FREE REGISTRATION FORM www.sellabiz.gr/user/register  & FILL IN THEM.
YOUR ADVERTISING / ADVERTISING WILL BE PUBLISHED IMMEDIATELY AND FREE OF CHARGE FOR 6 MONTHS OF YOUR DATE. YOU WILL HAVE ACCESS TO YOUR FREE ACCOUNT FOR WHICH CHANGE THE REGISTRATION WANT FOR EVERYTHING.SELLaBIZ.gr   PRICE LIST                     

1 -FOR "Renew listing fee - renewal" FOR OTHER 6 MONTHS AFTER EXPIRY WILL CHARGE 30 EURO + VAT 24% 7,20 = 37,20 EURO
2- FOR "Premium ads" FOR 30 DAYS 20 EURO + VAT 24% 4,80 = 24,80 EURO
3- FOR "Move to top fee" FOR 7 DAYS (168 HOURS) 15 EURO + VAT 24% 3,60 = 18,60 EURO
4-FOR "Highlight Listings" FOR 7 DAYS (168 HOURS) 15 EURO + VAT 24% 3,60 = 18,60 EURO
5- FOR"More Photos or Video - More Photos or Video" Price after consultation with us. e-MAIL sellabiz@gmx.com

LANGUAGES: Arabic; Chinese (Taiwan) English (US) French (France) German, Greek, Italian, Romanian, Russian Spanish (Spanish), Turkish, Ukrainian.

 

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS

www.SELLaBIZ.gr

INSCRIPTION GRATUITE - PUBLIER VOTRE TEXTE PUBLICITAIRE AVEC DESCRIPTION, PHOTOS (JUSQU'À 3) UNE (1) VIDÉO, TÉLÉPHONE, COURRIEL, VOTRE SITE WEB, GREC, ANGLAIS OU LANGUES EN UTILISANT NOTRE RÉSEAU) JUSQU'À 6 MOIS.
PREMIÈRE INSCRIPTION GRATUITE ou CONNEXION (INSÉRER DANS VOTRE COMPTE) ET APRÈS "CLIQUER" DANS LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION GRATUIT www.sellabiz.gr/user/register  & REMPLIR.
VOTRE PUBLICITÉ / PUBLICITÉ SERA PUBLIÉE IMMÉDIATEMENT ET GRATUITEMENT PENDANT 6 MOIS DE VOTRE DATE. Vous aurez accès à votre compte gratuit pour quel changement l'inscription veut tout.SELLaBIZ.gr    LISTE DE PRIX   LISTE DE PRIX

1 -POUR "Renouveler les frais d'inscription - renouvellement" POUR AUTRE 6 MOIS APRES L'EXPIRATION CHARGE 30 EURO + TVA 24% 7,20 = 37,20 EURO
2- POUR "Annonces Premium" POUR 30 JOURS 20 EURO + TVA 24% 4,80 = 24,80 EURO
3- POUR "Move to top fee" POUR 7 JOURS (168 HEURES) 15 EURO + TVA 24% 3,60 = 18,60 EURO
4-FOR "Highlight Listings" POUR 7 JOURS (168 HEURES) 15 EURO + TVA 24% 3,60 = 18,60 EURO
5- POUR "Plus de photos ou de vidéo - Plus de photos ou de vidéos" Prix après consultation avec nous. e-mail sellabiz@gmx.com

LANGUES: Arabe; Chinois (Taïwan) Anglais (É.-U.) Français (France) Allemand, Grec, Italien, Roumain, Russe Espagnol (Espagnol), Turc, Ukrainien

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS

www.SELLaBIZ.gr

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ - РЕКЛАМА РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ С ОПИСАНИЕМ, ФОТО (ДО 3) ОДИН (1) ВИДЕО, ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, ВАШ ВЕБ-САЙТ, ГРЕК, АНГЛИЙСКИЙ, ЯЗЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ СЕТИ) ДО 6 МЕСЯЦЕВ.
ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСТАВЬТЕ С ВАШИМ СЧЕТОМ) И ПОСЛЕ «ЩЕЛКНИТЕ» В БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ www.sellabiz.gr/user/register & FILL IN THE.
ВАША РЕКЛАМА / РЕКЛАМА БУДЕТ ОПИСАНА НЕМЕДЛЕННО И БЕСПЛАТНО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ВАШЕЙ ДАТЫ. У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП К ВАШЕМУ СВОБОДНОМУ СЧЕТУ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ХОТИТЕ ВСЕ.SELLaBIZ.gr ПРАЙС-ЛИСТ

1-FOR «Обновите листинговый сбор - продление» ЗА ПРОЧИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЭКСПИРАТА ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 30 EURO + НДС 24% 7,20 = 37,20 EURO
2- ДЛЯ «Премиум-объявлений» ЗА 30 ДНЕЙ 20 ЕURО + НДС 24% 4,80 = 24,80 ЕURО
3- ДЛЯ «Переместить на верхнюю плату» ЗА 7 ДНЕЙ (168 ЧАСОВ) 15 EURO + НДС 24% 3,60 = 18,60 EURO
4-FOR «Highlight Listings» ЗА 7 ДНЕЙ (168 ЧАСОВ) 15 EURO + НДС 24% 3,60 = 18,60 EURO
5- FOR «Дополнительные фотографии или видеоролики - больше фотографий или видео» Цена после консультации с нами. e-MAIL sellabiz@gmx.com

ЯЗЫКИ: арабский; Китайский (Тайвань) Английский (США) Французский (Франция) Немецкий, Греческий, Итальянский, Румынский, Русский Испанский (Испанский), Турецкий, Украинский.

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS

www.SELLaBIZ.gr

REGISTRAZIONE GRATUITA - PUBBLICITÀ IL TUO TESTO PUBBLICITARIO CON DESCRIZIONE, FOTO (FINO A 3) UNO (1) VIDEO, TELEFONO, E-MAIL, IL TUO SITO WEB, GRECO, INGLESE O LINGUE UTILIZZANDO LA NOSTRA RETE) FINO A 6 MESI.

PRIMA REGISTRAZIONE GRATUITA o CONNESSIONE (INSERISCI AL TUO ACCOUNT) E DOPO "CLICCA" NEL MODULO DI ISCRIZIONE GRATUITO www.sellabiz.gr/user/register  & FILL IN THEM.

LA TUA PUBBLICITÀ / PUBBLICITÀ SARÀ PUBBLICATA IMMEDIATAMENTE E GRATUITA PER 6 MESI DELLA TUA DATA. AVRETE ACCESSO AL VOSTRO ACCOUNT GRATUITO PER IL QUALE CAMBIA LA REGISTRAZIONE VOGLIA DI TUTTO.

LISTINO PREZZI     SELLaBIZ.gr

1 -FER "Rinnova la tassa di quotazione - rinnovo" PER ALTRI 6 MESI DOPO LA SCADENZA, SARÀ PAGATO 30 EURO + IVA 24% 7,20 = 37,20 EURO

2- PER "Annunci premium" PER 30 GIORNI 20 EURO + IVA 24% 4,80 = 24,80 EURO

3- PER "Sposta su commissione" PER 7 GIORNI (168 ORE) 15 EURO + IVA 24% 3,60 = 18,60 EURO

4-FOR "Highlight Listings" PER 7 GIORNI (168 ORE) 15 EURO + IVA 24% 3,60 = 18,60 EURO

5- PER "Altre foto o video - Altre foto o video" Prezzo previa consultazione con noi. e-MAIL sellabiz@gmx.com

LINGUE: arabo; Cinese (Taiwan) Inglese (Stati Uniti) Francese (Francia) Tedesco, Greco, Italiano, Rumeno, Russo Spagnolo (spagnolo), Turco, Ucraino.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT - FREE CLASSIFIEDS